De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 

Medezeggenschap OPOZ

 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken

De medezeggenschap binnen Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer is geregeld overeenkomstig de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden

 

Binnen het OPOZ functioneert, naast de MR op elke school, op bovenschool niveau  een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor een meerderheid van de openbare scholen in Zoetermeer. Elke school vaardigt een ouder of een personeelslid van de MR af voor de GMR.

 

Jaarlijks worden er op organisatieniveau een viertal adviesrondes georganiseerd. De te bespreken onderwerpen worden eerst besproken in de MR. Daarna volgt het advies van de GMR. Indien er in die raden geen overeenstemming wordt bereikt met het bevoegd gezag, komt de GMR bijeen.

 

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

 

De MR mag in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar er kunnen zaken waar bijvoorbeeld ouders zorgen of ideeën over hebben op de agenda worden gezet.

 Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR instemmingsrecht over heeft:

·         de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage

·         beoordelen van de onderwijstijd

·         beoordelen van de schoolgids

·         de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de lunch

·         beoordelen of wijzigen van een schoolreglement

·         vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar instemmingsrecht over is, mag de MR ook advies uitbrengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

·         de verkeersveiligheid rond de school

·         de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles

·         de invulling van het schoolreisje, in het geval van de Vijverburgh de uitjes van IPC

·         de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw

·         omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Medezeggenschap Vijverburgh

 

De MR Vijverburgh bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding . In beide geledingen samen zitten zes leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen.

 

In de oudergeleding zitten:

Tanja van Wershoven (moeder van Zavy uit groep 3b en Nori uit groep 1/2b)

Brenda Toet (moeder van Lucy uit groep 3a)

 

In de personeelsgeleding zitten:

Katinka Bor

Dione van Esveld

Vacature (wordt z.s.m. ingevuld)

 

Erwin Oudenaarde heeft als directeur een adviserende rol in de MR.

 

De MR komt vier keer per jaar bijeen om de ingekomen stukken voor de adviesrondes van de GMR te bespreken. Voor het schooljaar 2017-2018 zullen de vergaderingen plaatsvinden op:

Data Volgt z.s.m.
 

Daarnaast komt de MR ongeveer vier keer per jaar bijeen om te praten, adviseren en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht en met name de Vijverburgh zelf betreft . De MR heeft in de basis een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatig voorstellen te doen. De MR heeft dus een belangrijke rol  in de koers die de school vaart.

 

Alle ouders/verzorgers van onze school zijn welkom om een MR-vergadering bij te wonen. Ouders/verzorgers kunnen plaatsnemen op de publieke tribune en kunnen tijdens het agendapunt 'spreekrecht' hun punten aangeven. Gedurende de rest van de vergadering mogen toehoorders niet meepraten.

Informatie en vragen aan de MR?

 

Reacties, vragen en punten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school kunnen gemaild worden naar mr@obs-devijverburgh.nl

 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.